SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 03 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 30/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB2 - NHÓM 04 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 04 LỚP 18DXDB2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 25/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - CET445 - HK2A - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 03 - CÔ LINH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET445 NHÓM 03 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 19/03/2021, BẮT...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH - CET449 - HK2A - NH 20-21 - 19DXDA1,19DXDA2 - NHÓM 01,02 - CÔ HẠNH THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 01, 02 LỚP 19DXDA1, 19DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
ĐỢT BẢO VỆ ĐATN NGÀNH KTCTXD KHÓA 2016 - NGÀY 25/01/2021 (Chuyên đề)   1. Danh sách SV bảo vệ Hội đồng Đồ án chuyên đề - Thời gian: từ 7h00, Thứ hai 25/01/2021 - Địa điểm: Phòng E1-10.08 (cơ sở Quận 9) - Danh sách thứ tự bảo vệ: xem file đính kèm bên dưới - Lưu ý: Sinh...
LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 - CET105 - HK1B - NH 20-21 - 19DXDA1 - NHÓM 03 - CÔ LINH LỊCH HỌC BÙ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 (CET105) Thời gian: từ 07H30, Thứ bảy, ngày 16 tháng 01 năm 2021 Địa điểm: phòng B-10.07 Lưu ý: Tất cả SV không đi sẽ không có thắc mắc khiếu...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - (J)CET453 - HK1B - NH 20-21 - DOAN_64,17DXDJA1,18HXDB1 - NHÓM 04,01 - THẦY NHÂN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC (J)CET453 NHÓM 04, 01 LỚP DOAN_64, 17DXDJA1,18HXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDA2 - NHÓM 04 - THẦY NHÂN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 04 LỚP 18DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 15/01/2021, BẮT...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - JCET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDJA1 - NHÓM 02 - THẦY NHÂN  THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC JCET448 NHÓM 02 LỚP 18DXDJA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK1B - NH 20-21 - 18DXDB1 - NHÓM 05 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 05 LỚP 18DXDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 20/01/2021, BẮT...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC