BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI 2018-2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 2661/ĐKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2019

V/v thực hiện báo cáo công khai
năm học 2018- 2019
 

 

Kính gửi:

Bộ Giáo dục và Đào tạo


 Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) báo cáo nội dung công khai năm học 2018-2019 như sau: 

1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của HUTECH năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 17

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của HUTECH năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 18

3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của HUTECH năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 19

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của HUTECH năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 20

5. Công khai tài chính của HUTECH năm học 2018 -2019 Biểu mẫu 21


Các nội dung trên xem phụ lục đính kèm.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

­ Như trên (để báo cáo);

­ Công bố trên trang thông tin điện tử Nhà trường;

­ Lưu: VPT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

Hồ Đắc Lộc

 

 

 

 

Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 5445 7777, Fax: (028) 5445 4444

E-Mail: hutech@hutech.edu.vn Website: www.hutech.edu.vn

 

 
 
 
 
 
 
14578444