BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI 2021-2022

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) công khai thông tin năm học 2021 - 2022 như sau:

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của HUTECH năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 17

  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của HUTECH năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 18

  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của HUTECH năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 19

  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của HUTECH năm học 2021 -2022  Biểu mẫu 20

  5. Công khai tài chính của HUTECH năm học 2021 -2022 Biểu mẫu 21

 
Các nội dung trên xem phụ lục đính kèm.

14602403