Báo cáo 3 công khai 2023 - 2024

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) công khai thông tin năm học 2023 - 2024 như sau:
  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của HUTECH năm học 2023 -2024 (Biểu mẫu 17)
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của HUTECH năm học 2023 -2024 (Biểu mẫu 18)
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của HUTECH năm học 2023 -2024 (Biểu mẫu 19)
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của HUTECH năm học 2023 -2024  (Biểu mẫu 20)
  5. Công khai tài chính của HUTECH năm học 2023 -2024 (Biểu mẫu 21)
 Các nội dung trên xem phụ lục đính kèm.
 
14617875
Các tin khác
Báo cáo 3 công khai 2022 - 2023 Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) công...
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×