Năm 2023

THÔNG TIN ĐỀ TÀI
STT Mã số đề tài Khoa/ Viện Tên đề tài Học hàm, học vị, họ và tên chủ nhiệm đề tài
1 102.05-2021.08  K.CNTT Phân tích dữ liệu tôpô với bài toán phân cụm dữ liệu PGS.TS. Võ Đình Bảy
14608956
×