Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng
Phòng Khoa học Công nghệ là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên (CB-GV-NV) và người học (sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh), thực hiện các nghiệp vụ về NCKH trong Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 
2. Nhiệm vụ
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) theo định hướng của Trường.
 • Xây dựng và trình Ban Giám hiệu ban hành quy chế quản lý hoạt động KHCN của Trường.
 • Quản lý, theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài NCKH, dự án các cấp, hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế).
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ trì tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế cấp Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tập hợp, xét duyệt và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động KHCN.
 • Tổ chức và quản lý các hoạt động NCKH của người học.
 • Tổ chức biên tập, xét duyệt, xuất bản, lưu trữ các tài liệu khoa học trong Trường và trao đổi với các cơ quan ngoài trường về lĩnh vực KHCN.
 • Quản lý công tác xuất bản tạp chí Khoa học và các ấn phẩm, thông tin KHCN của Trường.
 • Quản lý công tác và các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ và chuyển giao KHCN.
 • Phối hợp với Văn phòng Trường và Phòng Tài chính trong quản lý và sử dụng kinh phí NCKH.
 • Tư vấn chuyển giao các kết quả NCKH vào thực tiễn sản xuất và thương mại hóa.
Ngoài ra phòng Khoa học Công nghệ còn thực hiện các nhiệm vụ:
 • Tính toán và thẩm định quy đổi giờ hoạt động KHCN hàng năm học của CB-GV-NV của Trường
 • Hỗ trợ tham gia triển lãm về KHCN, sinh hoạt chuyên đề về KHCN trong Trường và các tổ chức khác.
 • Hỗ trợ công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS cho Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở của Trường.
 • Phối hợp quản lý và xác nhận hồ sơ lý lịch khoa học của CB-GV-NV trong Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hợp tác, biên bản ghi nhớ, hợp đồng liên kết và các văn bản về đề tài/dự án quốc tế.
 • Xây dựng, phát triển website, phần mềm và hệ thống quản lý KHCN.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu/.
14608896