BIỂU MẪU - ĐỀ TÀI CẤP TP/TỈNH
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh An Giang năm 2024 - 2025 Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy, Cô Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 - 2025 với nội dung như sau: 1.    Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày...
Biểu mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề tài/dự án Sở KH&CN TP.HCM Nội dung các biểu mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:- Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và công nghệ, Khoa học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×