Nhân sự

Nhân sự Phòng Khoa học Công nghệ
1. PGS.TS. Phạm Văn Việt, Trưởng phòng
Email: pv.viet@hutech.edu.vn
2. TS. Nguyễn Thành Luân, Phó Trưởng phòng
Email: nt.luan@hutech.edu.vn
3. TS. Hà Thị Mỹ Ngân
4. ThS. Lê Thị Ngọc Trâm

14607064