Nhân sự

Nhân sự Phòng Khoa học Công nghệ

 Trưởng phòng
Nhân sự 5
PGS.TS. Phạm Văn Việt
Email: pv.viet@hutech.edu.vn

Phó Trưởng phòng
 Nhân sự 12
TS. Nguyễn Thành Luân
Email: nt.luan@hutech.edu.vn

TS. Hà Thị Mỹ Ngân (Trợ lý Trưởng phòng, phụ trách Tạp chí khoa học)
ThS. Lê Thị Ngọc Trâm (Phụ trách NCKH Sinh viên)
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (Phụ trách NCKH Giảng viên)
CN. Nguyễn Hoàng Bảo Long (Phụ trách Hội nghị/Hội thảo/Tọa đàm/Chuyên đề NCKH)
CN. Nguyễn Phạm Thanh Hoa (Phụ trách Đảm bảo chất lượng và Uy tín học thuật)