Biểu mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề tài/dự án Sở KH&CN TP.HCM

Nội dung các biểu mẫu tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

- Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và công nghệ, Khoa học Xã hội và nhân văn: (mẫu_ A1,A2)
- Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm: (mẫu_A3)
- Thuyết minh đề án khoa học: (mẫu_A4)
- Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm đề tài: (mẫu_A5)
- Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN: (mẫu_A6)
- Dự toán kinh phí: (mẫu_A7)
- Ví dụ mẫu: (mẫu_A8)
- Đề nghị nghiệm thu: (mẫu_A9)

Các biểu mẫu liên quan Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

14610100
×