Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Tây Ninh năm 2025

Phòng Khoa học Công nghệ kính chuyển đến Quý Thầy/Cô Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh năm 2025 với nội dung như sau:

1. Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 29/3/2024
2. Hình thức nộp hồ sơ: Gửi về địa chỉ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, số 211 đường 30/4, khu phố 2, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại: 0276 3825849
Email: qlkh@tayninh.gov.vn
Chi tiết liên quan đến Thông báo, các biểu mẫu xin truy cập Cổng thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh (mục Nhiệm vụ KH&CN - Thông báo)
Quý Thầy/Cô vui lòng xem chi tiết trong tài liệu đính kèm.
14614808
×