Năm 2020

THÔNG TIN ĐỀ TÀI
STTMã số đề tàiKhoa/ViệnTên đề tàiHọc hàm, học vị, họ và tên chủ nhiệm đề tài, Các thành viên tham gia
1102.01-2019.323K. CNTTQuản lý dữ liệu lớn trong công nghiệp 4.0: giảm dư thừa và tăng hàm lượng giá trị của dữ liệu trong internet vạn vậtTS. Nguyễn Thành Tâm


14608951
×