Năm 2018

THÔNG TIN ĐỀ TÀI
STTMã số đề tàiTên đề tàiHọc hàm, học vị, họ và tên chủ nhiệm đề tài
1KHGD/16-20Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình, chính sách nâng cao hiệu quả hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 ở Việt Nam.GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc

14608952
×