Kiểm định cơ sở giáo dục

Trường Đại học đầu tiên đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới

Năm 2018, HUTECH tiên phong là trường đại học đầu tiên trên cả nước đạt chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí theo hướng tiếp cận AUN - QA (Bộ tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng của Mạng lưới Đại học Đông Nam Á - ASEAN University Network - Quality Assurance).
Kiểm định cơ sở giáo dục 12
Giấy chứng nhận HUTECH đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng cấp
14583299