Hoạt Động Sinh Viên
Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” là nhiệm vụ bắt buộc tại cuối mỗi học kỳ của Trường Đại học Công...

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC