THÔNG BÁO MỚI
TB V/v tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học, Ngoại ngữ theo hình thức trực tuyến SINH VIÊN XEM KỸ THÔNG TIN TRONG THÔNG BÁO. CHI TIẾT CÁC BẠN LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ - KỸ NĂNG.  Link thông tin liên hệ trong giai đoạn giãn...
Thông báo về việc đăng ký học phần Vovinam 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến (Học kỳ 1 đợt A năm học 2021-2022) Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm./. Cập nhật link phiếu chuyển nhóm học phần đã đăng ký: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91204-phieu-chuyen-nhom-hoc-phan-da-dang-ki.aspx
TB số 30/TB-K.QTDL-NH-KS V/v điều chỉnh thực hiện BC thực tập tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2020 – 2021_Á/dụng cho Hệ CQ và VJIT Biểu mẫu thực hiện báo cáo thay thế, hướng dẫn thực hiện được đính kèm trong bài viết.
UNIVERSITY PARTNERSHIPS