SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Thông báo về việc đăng ký học phần Vovinam 1, 2, 3 đào tạo theo hình thức trực tuyến (Học kỳ 1 đợt A năm học 2021-2022) Sinh viên xem thông tin ở file đính kèm./. Cập nhật link phiếu chuyển nhóm học phần đã đăng ký: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i91204-phieu-chuyen-nhom-hoc-phan-da-dang-ki.aspx
TB số 30/TB-K.QTDL-NH-KS V/v điều chỉnh thực hiện BC thực tập tốt nghiệp đợt HK2 năm học 2020 – 2021_Á/dụng cho Hệ CQ và VJIT Biểu mẫu thực hiện báo cáo thay thế, hướng dẫn thực hiện được đính kèm trong bài viết.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC