SINH VIÊN - THÔNG BÁO SINH VIÊN
Tổ chức Lớp ôn luyện và thi cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ CEF (B1) dành riêng cho Nguồn Sinh viên đăng ký SV5T THÔNG BÁO  Tổ chức Lớp ôn luyện và thi cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ CEF (B1) dành riêng cho Nguồn Sinh viên đăng ký SV5T Năm học 2021 - 2022   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Bồi dưỡng kỹ năng...
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023 Thông báo về kế hoạch giảng dạy và học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC