New solar system and Climate changes
NEW SOLAR SYSTEM AND CLIMATE CHANGES
NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH LÂU DÀI CHO VẤN ĐỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Warren Buffett "company is busy investing in new solar and wind energy projects, including the world" largest solar plant. And 84 major corporations have pledged to source 100 percent of their energy from renewables going forward.

Công ty Warren Bufett đang bận rộn đầu tư vào các dự án mới về năng lượng mặt trời và gió, bao gồm nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới. Và 84 tập đoàn lớn đã cam kết cung cấp 100% năng lượng họ có được từ năng lượng tái tạo.

All of this investment activity may seem counterintuitive. After all, the incoming Trump administration has vowed to reverse environmental regulations, and his Cabinet is being packed with old-school fans of fossil fuels. Despite this, big global trends like climate change are hastening investment in technology solutions to environmental problems.

Tất cả những hoạt động đầu tư này có vẻ khác thường (phản trực giác). Sau cùng, khi chính quyền Trump vừa đắc cử tuyên bố sẽ đảo ngược những qui định về môi trường, và Nội Các của ông đã tác dộng đến những người thuộc trường phái cũ, thích dùng nhiên liệu hóa thạch. Dù vậy, những xu hướng chính trên toàn cầu như thay đổi khí hậu đang thúc đẩy việc đầu tư vào các giải pháp công nghệ cho vấn đề môi trường.

Many investors recognize this opportunity and are thinking "green" – as in the color of money. Investments targeting companies that are addressing environmental challenges with products or services have been shown to outperform the overall stock market. Academic studies have shown that companies with high environmental, social and governance ("ESG") standards have outperformed companies with low or no standards. So where can investors find growth?

Nhiều nhà đầu tư dã nhận ra cơ hội này và họ đang nghĩ đến công nghệ “xanh” -- như màu tiền -- mà họ có thể đầu tư được. Mục tiêu đầu tư của các công ty là giải quyết những thách thức từ môi trường với các sản phẩm, dịch vụ được chứng minh là vượt trội trên thị trường chứng khoán. Những nghiên cứu học thuật đã chứng minh rằng những công ty có tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản lí cao thì vượt trội hơn so với những
công ty không có tiêu chuẩn hoặc có tiêu chuẩn thấp. Vì lẽ đó, đâu là nơi các nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự phát triển?

Based on many macroeconomic trends, sustainable investments may be one of the best places to find strong growth. Based on current consumption, we are using the production equivalent of 1.6 planet earths to meet our economic needs.

Dựa vào những xu hướng kinh tế vĩ mô, đầu tư bền vững có thể là nơi tốt nhất để phát triển. Dựa vào mức tiêu thụ hiện tại, con người đang sử dụng một sản lượng tương đương 1,6 trái đất để đáp ứng nhu cầu kinh tế của mình.

If we continue on this unsustainable path, by 2050, we will likely need more than three planet earths. To meet growing demand in a more sustainable fashion, the world economy will need to undergo huge structural changes in the energy, manufacturing, transportation, food production, and waste management sectors.

Đến năm 2050, nếu chúng ta tiếp tục đi theo con đường không bền vững này, có lẽ chúng ta sẽ cần nhiều hơn 3 trái đất. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, bền vững, nền kinh tế thế giới sẽ cần trải qua những thay đổi lớn về cấu trúc trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất, vận chuyển, sản xuất lương thực và xử lý chất thải.

Companies providing solutions to these sustainability challenges are poised to benefit the most from this economic transition now underway around the world. Long term investors recognize these global sustainability trends go beyond the next four years and are positioning their portfolios accordingly.

Những công ty đưa ra những giải pháp cho sự thách thức mang tính bền vững này đang hưởng nhiều lợi nhuận nhất từ sự chuyển đổi kinh tế đang diễn ra khắp thế giới. Các nhà đầu tư lâu dài nhận ra xu hướng phát triển bền vững này sẽ còn tiến xa trong 4 năm tới và họ đang tìm một vị thế thích hợp cho những danh mục đầu tư của mình.

Sustainable investment is a good strategy whether you are concerned about the environment or not. No matter how charged environmental and climate risks become in public discourse, businesses know that they have to deal with the physical reality of a changing climate by sourcing cheaper and cleaner sources of electricity, building infrastructure solutions for cities dealing with rising tides, and constantly innovating to address resource scarcity.

Đầu tư bền vững vẫn là một chiến lược tốt dù bạn có quan tâm đến môi trường hay không. Cho dù nguy cơ về môi trường và khí hậu gây ảnh hưởng như thế nào đến công luận, thì các nhà kinh doanh biết rằng họ phải đối mặt với một thực tế vật lý của biến đổi khí hậu bằng cách tìm những nguồn năng lượng điện sạch hơn và rẻ hơn, xây dựng các giải pháp về cơ sở hạ tầng cho các thành phố đang đối mặt với hiện tượng thủy triều dâng và luôn đổi mới chính sách để giải quyết việc khan hiếm tài nguyên.

Translated by Gia Linh (HIT)
14568361