DIFFICULTIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN VIETNAM EDUCATION
DIFFICULTIES OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN VIETNAM EDUCATION
NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

In developed countries, high school students study four to five subjects, while Vietnamese students have 14.

Ở các nước phát triển, các học sinh trung học phải học từ 4 đến 5 môn, trong khi học sinh Việt Nam phải học đến 14 môn.

Tran Thi Tam Dan, former chair of the National Assembly’s Committee for Culture, Education, the Youth and Children, said that Vietnamese high school students have too many subjects, both compulsory and optional.

Bà Trần Thị Tâm Dân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng thuộc Quốc hội , nói rằng học sinh trung học ở Việt Nam phải học rất nhiều, kể cả các môn bắt buộc và (các môn) tự chọn.

She said in developed countries, students can choose five subjects. This is because students in the last years at general school need to receive more knowledge about the fields they will follow in the future. These could be basic sciences, economics majors, technical subjects or culture and the arts.

Bà cho biết ở các nước phát triển, học sinh có thể chọn năm môn học. Điều này là do học sinh trong những năm cuối ở trường phổ thông cần tiếp thu nhiều kiến ​​thức hơn về các lĩnh vực mà họ sẽ theo đuổi trong tương lai. Các lĩnh vực đó có thể là khoa học cơ bản, chuyên ngành kinh tế, các chủ đề kỹ thuật hoặc văn hoá và nghệ thuật.

Dan believes that morality lessons should be provided to students before they enter the 12th grade. Seniors should be given more time to focus on subjects that will be useful for their future jobs.

Bà Dân tin rằng các bài học về đạo đức phải được cung cấp cho học sinh trước khi (họ) bước vào lớp 12. Học sinh năm cuối nên dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào các môn học sẽ hữu ích cho công việc trong tương lai của họ.

Nguyen Minh Thuyet, a former NA deputy, and Prof Nguyen Lan Dung, a renowned scientist and educator, complained that Vietnamese students have to take on too many subjects. Dung said they don’t have time to focus on the fields they are interested in. As a result, they have general knowledge in all fields, but don’t have deep knowledge in major subjects.

Ông Nguyễn Minh Thuyết, là phó nguyên đại biểu Quốc hội, và Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, là một nhà khoa học và cũng là một nhà giáo dục nổi tiếng, than phiền về việc học sinh Việt Nam phải học quá nhiều môn. Ông Dũng còn cho biết rằng học sinh không có thời gian để tập trung vào các lĩnh vực mà họ quan tâm (hứng thú). Kết quả là họ có kiến ​​thức tổng quát về mọi lĩnh vực, nhưng lại không có kiến ​​thức sâu rộng về các chuyên
ngành.

He believes that MOET should allow 11th and 12th graders to choose learning subjects. As for 10th graders, they will have 13 subjects. However, three major subjects – math, literature and foreign languages – will be taught throughout academic year. The other subjects will be taught in certain periods.

Ông cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nên cho phép học sinh lớp 11 và 12 lựa chọn các môn học. Đối với học sinh lớp 10, họ phải học 13 môn. Tuy nhiên, ba môn chính - toán học, văn học và ngoại ngữ - sẽ được giảng dạy trong suốt năm học. Các môn học khác sẽ được dạy trong những thời kỳ nhất định.

What will teachers do if they don’t have teaching hours for 10th graders? Thuyet said it is necessary to change the view about the division of labor.

Giáo viên sẽ làm gì nếu họ không có giờ giảng dạy cho học sinh lớp 10? Ông Thuyết cho rằng cần phải thay đổi quan điểm về phân công lao động.

“At present, teachers only give lessons to grades they are assigned to. In principle, teachers who finish pedagogy universities are eligible to teach all 10th, 11th and 12th graders,” he said. “We believe that each student only needs to learn five subjects. Besides the subjects useful for their future jobs, they can choose other subjects that fit their hobbies and strong points,” Thuyet said.

"Hiện nay, các giáo viên chỉ đưa ra bài học cho các lớp mà họ đảm nhiệm / được giao. Về nguyên tắc, giáo viên đã tốt nghiệp các trường đại học sư phạm có đủ điều kiện để dạy các lớp 10, 11 và 12 ", ông nói. "Chúng tôi tin rằng mỗi học sinh chỉ cần học năm môn học. Bên cạnh những môn học hữu ích cho công việc tương lai của họ, họ còn có thể lựa chọn các môn học khác phù hợp với sở thích và những điểm mạnh của mình", ông Thuyết nói.

With five subjects, the students who don’t plan to continue studying at universities after finishing high school will be able to find jobs in the future.

Với năm môn học đó, những học sinh không có kế hoạch tiếp tục học tại các trường đại học sau khi tốt nghiệp trung học, họ vẫn có thể tìm được việc làm trong tương lai.

Phan Tuyet, a teacher, in an article on Giao Duc Viet Nam, wrote that having too many learning subjects will hinder students to focus on the learning subjects which they have advantages to develop their future jobs.

Trong một bài báo về trên tờ Giáo Dục Việt Nam, cô Phan Tuyết đã viết rằng học quá nhiều môn học sẽ cản trở học sinh tập trung vào các môn học mà họ có lợi thế để phát triển công việc trong tương lai.

Nguyễn Thế Bảo - 14DTAD03 (1311200097)
14568401