GIỚI THIỆU BAN THANH TRA

Ban Thanh tra Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được chính thức thành lập theo Quyết định số 346/ĐKC-QĐ.A ngày 25 tháng 8 năm 2001 với tên gọi là Ban Thanh tra Đào tạo trực thuộc Ban Giám hiệu. Sau quá trình hình thành và phát triển, đến ngay 06 tháng 5 năm 2008, Hiệu trưởng đã có Quyết định thành lập mới theo Quyết định số 320/QĐ-ĐKC dưới tên gọi là Ban Thanh tra. Đến ngày 28 tháng 8 năm 2018, theo Quyết định số 19/QĐ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã sáp nhập các đơn vị bao gồm Phòng Tổ chức – Hành chính, Ban Thanh tra, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Việc làm Sinh viên thành Văn phòng Trường
Trải qua quá trình phát triển, từ lúc mới hình thành, Ban Thanh tra chỉ có một vài nhân sự kiêm nhiệm, đến nay Ban Thanh tra đã có 12 CB-NV, trong đó bao gồm 01 Trưởng Ban, 01 Phó Trưởng Ban, 01 Thư ký và 09 Thanh tra viên. Danh sách CB-NV của Ban cụ thể như sau:

 
STT Họ tên Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Ngọc Trưởng Ban Thạc sĩ
2 Nguyễn Văn Mạnh Phó Trưởng Ban Thạc sĩ
3 Dương Thị Kim Nhung Thư ký Thạc sĩ
4 Chu Hoàng Minh NV Thạc sĩ
5 Phạm Thanh Bình NV-CTV Cử nhân
6 Ngô Thế Khoa NV-CTV Thạc sĩ
7 Nguyễn Thanh Xuân NV-CTV Cử nhân
8 Phan Đình Thọ NV-CTV Cử nhân
9 Nguyễn Xuân  Sơn NV-CTV Thạc sĩ
10 Nguyễn Trung Hiếu NV-CTV Cử nhân
11 Trần Minh Trí NV-CTV Cử nhân
12 Lý Trần Hùng Duy NV-CTV Kỹ sư
 
14601444