Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Chương trình Đào tạo hai ngành Quản trị kinh doanh và Kỹ thuật điện
 
Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật điện đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 11/2019, ngành Quản trị doanh doanh và ngành Kỹ thuật điện của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí, đạt kết quả 82% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu.
 

 
Giấy chứng nhận ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điện đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
14585418