VĂN BẢN PHÁP QUY
Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học (File đính kèm)
Công văn 774/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng Công văn 774/QLCL-KĐCLGD (File đính kèm) của Cục Quản lý chất lượng, ngày 10/6/2021 về việc điều chỉnh một số lỗi kỹ thuật tại các Phụ lục 5, 10, 12, 13 và 15 của Công văn số 2085/QLCL-KĐCLGD
Quyết định công nhận hoạt động của Tổ chức FIBAA_ AQAS tại Việt Nam Quyết định số 1940/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 16 tháng 6 năm 2021 Quyết định/QĐ-BGDĐT, Hà Nội ngày 16 tháng 6 năm 2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×