Văn bản liên quan Kiểm định chất lượng giáo dục đại học
 
TTLoại văn bảnKí hiệuNgàyTên văn bản
1Thông tư60/2012/TT-BGDĐT28-12-2012Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2Thông tư61/2012/TT-BGDĐT28-12-2012Quy định về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
3Thông tư62/2012/TT-BGDĐT28-12-2012Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4Văn bản hợp nhất06/VBHN-BGDĐT04-03-2014Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
5Văn bản hợp nhất07/VBHN-BGDĐT04-03-2014Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
6Văn bản hợp nhất08/VBHN-BGDĐT04-03-2014Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
7Công văn527/KTKĐCLGD-KĐĐH23-05-2013Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
8Công văn528/KTKĐCLGD-KĐĐH23-05-2013Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
9Công văn529/KTKĐCLGD-KĐĐH23-05-2013Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
10Công văn462/KTKĐCLGD-KĐĐH09-05-2013Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
11Công văn1480/KTKĐCLGD-KĐĐH29-08-2014Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN
12Quyết định72/2007/QĐ-BGDĐT30-11-2007Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
13Thông tư49/2012/TT-BGDĐT12-12-2012Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
14Thông tư23/2011/TT-BGDĐT06-06-2011Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
15Thông tư33/2014/TT-BGDĐT02-10-2014Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
16Thông tư38/2013/TT-BGDĐT29-11-2013Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
17Thông tư24/2015/TT-BGDĐT23-09-2015Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
18Nghị định73/2015/NĐ-CP08-09-2015Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
19Thông tư18/2013/TT-BGDĐT14-05-2013Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
20Luật GDLuật số: 38/2005/QH1114-06-2005Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
21Luật GDLuật giáo dụcsửa đổi bổ sung, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Sửa đổi, bổ sung44/2009/QH12
22Luật GD ĐHLuật GDĐH08/2012/QH1318-06-2012Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH./
23Thông tư04/2016/TT-BGDĐT14-03-2016Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
24Công văn1237/KTKĐCLGD-KĐĐH08-03-2016Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
25Nghị định 138/2013/NĐ-CP22/10/2013Quy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục
26Công văn1076/KTKĐCLGD-KĐĐH28/6/2016Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
27Công văn1075/KTKĐCLGD-KĐĐH28/6/2016Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
28Công văn1074/KTKĐCLGD-KĐĐH28/6/2016Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
29Công văn585/KTKĐCLGDĐH04-05-2016Vv Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định CLGD năm 2016
30Công văn702/TB-BGDĐT22/9/2016TB: Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định CLGDĐH
31Quyết định12/2017 BGDDT19/5/2017Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD cơ sở
32Công văn769/QLCL-KĐCLGD20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
33Công văn768/QLCL-KĐCLGD20/4/2018Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
34Công văn767/QLCL-KĐCLGD20/4/2018Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
35Công văn766/QLCL-KĐCLGD20/4/2018Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
14570881
Đính kèm: