Văn bản liên quan Kiểm định chất lượng giáo dục đại học
 
TT Loại văn bản Kí hiệu Ngày Tên văn bản
1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28-12-2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD
2 Thông tư 61/2012/TT-BGDĐT 28-12-2012 Quy định về Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
3 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28-12-2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
4 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 04-03-2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
5 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04-03-2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
6 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04-03-2014 Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
7 Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23-05-2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
8 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23-05-2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
9 Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23-05-2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
10 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09-05-2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
11 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29-08-2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN
12 Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30-11-2007 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng
13 Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12-12-2012 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
14 Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06-06-2011 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
15 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02-10-2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
16 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29-11-2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
17 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23-09-2015 Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
18 Nghị định 73/2015/NĐ-CP 08-09-2015 Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
19 Thông tư 18/2013/TT-BGDĐT 14-05-2013 Ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD ĐH và TCCN
20 Luật GD Luật số: 38/2005/QH11 14-06-2005 Điều 17. Kiểm định chất lượng giáo dục
21 Luật GD Luật giáo dục sửa đổi bổ sung, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010 Trích yếu: Quy định về KĐCL giáo dục, quản lý nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục, nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục.
Sửa đổi, bổ sung 44/2009/QH12
22 Luật GD ĐH Luật GDĐH08/2012/QH13 18-06-2012 Trích yếu: Chương VII của Luật giáo dục đại học với 5 Điều cụ thể chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH./
23 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14-03-2016 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
24 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 08-03-2016 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 
25 Nghị định  138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Quy định về xử phạt trong lĩnh vực giáo dục
26 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
27 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
28 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/6/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
29 Công văn 585/KTKĐCLGDĐH 04-05-2016 Vv Triển khai công tác đảm bảo và kiểm định CLGD năm 2016
30 Công văn 702/TB-BGDĐT 22/9/2016 TB: Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại cuộc họp về phương án triển khai công tác kiểm định CLGDĐH
31 Quyết định 12/2017 BGDDT 19/5/2017 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD cơ sở
32 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018  Hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học
33 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
34 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
35 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
Đính kèm:
14570881