Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 05/2016
Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 05//2016:
- Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 25/05/16, Tối thứ 246.
- Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 26/05/16, Tối thứ 357.
------------------------
Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15.
Sinh viên liên hệ đăng ký tại văn phòng Trung tâm Kỹ năng Hutech - Viện Đào tạo nghề nghiệp Hutech.
14557417