THỜI KHÓA BIỂU

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0617KGT1406

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0617KGT1406 khai giảng vào thứ 2 ngày 19/06/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2 phòng B-07.09, thứ 3 phòng B-06.10, thứ 4 phòng...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0617KGT1506

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0617KGT1506 khai giảng vào thứ 5 ngày 15/06/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3 phòng A04.31, thứ 5 phòng A04.29, thứ 7 phòng A05.15. ...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0517KBP3005

Lớp Kỹ năng bàn phím 0517KBP3005 khai giảng vào thứ 3 ngày 30/05/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3 và thứ 7 phòng A-06.02/5, thứ 5 phòng A-06.02/4....

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0517KGT2905

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0517KGT2905 khai giảng vào thứ 2 ngày 29/05/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2,4,6 phòng A-05.14.  - Giảng viên: Nguyễn Thị Hiệp.  ...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0517KBP2703

Lớp Kỹ năng bàn phím 0517KBP2703 khai giảng vào thứ 5 ngày 04/05/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3 phòng A-10.02/6, thư 5 phòng A-10.02/8, thứ 7 phòng...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0517KGT3103

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0517KGT3103 khai giảng vào thứ 4 ngày 03/05/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2,6 phòng A-04.29 và thứ 4 phòng A-06.20.  - Giảng viên:...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0317KGT2903

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0317KGT2903 khai giảng vào thứ 4 ngày 29/03/2017 ca (1+2) (từ 7g00 đến 11g30) và học thứ 2 phòng A-06.28 và thứ 4 phòng B-08.09 chuyển sang ngày 10/04/2017...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP2003

Lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP2003 khai giảng vào thứ 2 ngày 20/03/2017 ca 3 (từ 13g00 đến 15g15) và học thứ 2,4 A-09.02/3, thư 6 phòng A-08.02/9. - Giảng viên: Trần...

Thời khoá biểu lớp kỹ năng giao tiếp 0317KGT1403

Lớp Kỹ năng giao tiếp 0317KGT1403 khai giảng vào thứ 3 ngày 14/03/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 3,5,7 phòng A-04.14. - Giảng viên: Huỳnh Thị Thiệt  ...

Thời khóa biểu lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP1303

Lớp Kỹ năng bàn phím 0317KBP1303 khai giảng vào thứ 2 ngày 13/03/2017 ca 5 (từ 18g00 đến 20g15) và học thứ 2,4,6 phòng A-09.02/10. - Giảng viên: Võ Văn Dự   Lưu ý:...

Banner Tư vấn trực tuyến