THỜI KHÓA BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM NGẮN HẠN THÁNG 09/2021 Thời khóa biểu các lớp Kỹ Năng Giao Tiếp & Làm việc nhóm Khai giảng từ ngày 08/09/2021 [Lớp ONLINE]
Thời khóa biểu các lớp Kỹ Năng Giao Tiếp & Làm việc nhóm Khai giảng từ ngày 14/06/2021 Thời khóa biểu các lớp Kỹ Năng Giao Tiếp & Làm việc nhóm Khai giảng từ ngày 14/06/2021 [Lớp ONLINE]
[THÁNG 05/2021]THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC, LỚP KỸ NĂNG CHUYÊN ĐỀ, KỸ NĂNG BÀN PHÍM NHÓM NGẮN HẠN [UPDATE] LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC, LỚP KỸ NĂNG CHUYÊN ĐỀ, KỸ NĂNG BÀN PHÍM NHÓM NGẮN HẠN [UPDATE]
THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG CÁC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM NGẮN HẠN THÁNG 04/2021 [UPDATE] THỜI KHÓA BIỂU BỔ SUNG CÁC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM NGẮN HẠN THÁNG 04/2021[UPDATE] LỚP KHAI GIẢNG NGÀY 05 VÀ 06 THÁNG 04 DỜI SANG NGÀY 12+13/04 (GỘP LỚP).
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ LÀM VIỆC NHÓM THÁNG 03/2021 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng HUTECH xin được thông báo THỜI KHÓA BIỂU các lớp Kỹ năng Giao tiếp và làm việc nhóm Khai giảng từ 8/3 -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×