Nghiên cứu khoa học

STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm
1 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 29/11/2005 01/07/2006 Xem/Tải file đính kèm tại đây
2 36/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 19/06/2009 01/01/2020 Xem/Tải file đính kèm tại đây
3 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ 18/06/2013 01/01/2014 Xem/Tải file đính kèm tại đây
4 103/2016/QH13 Luật Báo chí 05/04/2016 01/01/2017 Xem/Tải file đính kèm tại đây
5 28/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch 15/6/2018 01/01/2019 Xem/Tải file đính kèm tại đây
6 35/2018/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. 20/11/2018 01/01/2019 Xem/Tải file đính kèm tại đây
7 42/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ 14/06/2019 01/11/2019 Xem/Tải file đính kèm tại đây
8 07/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 16/6/2022 01/01/2023 Xem/Tải file đính kèm tại đây
9 86/2021/NĐ-CP Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật 25/09/2021 01/12/2021 Xem/Tải file đính kèm tại đây
10 109/2022/NĐ-CP Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học 30/12/2022 01/03/2023 Xem/Tải file đính kèm tại đây
11 78/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học 29/12/2008 27/01/2009 Xem/Tải file đính kèm tại đây
12 06/2020/QĐ-TTg Về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 21/02/2020 15/04/2020 Xem/Tải file đính kèm tại đây
13 22/2011/TT-BGDĐT Thông tư quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học 30/05/2011 13/07/2011 Xem/Tải file đính kèm tại đây
14 56/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp bộ của bộ giáo dục và đào tạo 25/12/2012 15/02/2013 Xem/Tải file đính kèm tại đây
15 05/2014/TT-BKHCN Ban hành “Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” 10/04/2014 26/05/2014 Xem/Tải file đính kèm tại đây
16 11/2016/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 11/04/2016 27/05/2016 Xem/Tải file đính kèm tại đây
17 18/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” 22/06/2016 22/06/2016 Xem/Tải file đính kèm tại đây
18 09/2018/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/03/2018 15/05/2018 Xem/Tải file đính kèm tại đây
19 45/2020/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 11/11/2020 28/12/2020 Xem/Tải file đính kèm tại đây
20 26/2021/TT-BGDĐT Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học 17/09/2021 02/11/2021 Xem/Tải file đính kèm tại đây
14609918
×