VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Luật Giáo dục Nghề nghiệp Ban hành: 27/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015
Điều lệ trường đại học năm 2014 Ban hành: 10/12/2014 Hiệu lực: 30/01/2015
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành: 07/05/2009 Hiệu lực: 22/6/2009
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành: 15/05/2014 Hiệu lực: 01/07/2014
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC