Thanh tra - Pháp chế

STTSỐ/KÝ HIỆUTÊN VĂN BẢNNGÀY BAN HÀNHNGÀY CÓ HIỆU LỰCFile đính kèm
Thanh tra
156/2010/QH12Luật Thanh tra15/11/201001/7/2011Xem/Tải file đính kèm tại đây
202/2011/QH13Luật Khiếu nại11/11/201101/7/2012Xem/Tải file đính kèm tại đây
325/2018/QH14Luật Tố cáo12/6/201801/01/2019Xem/Tải file đính kèm tại đây
436/2018/QH14Luật Phòng, chống tham nhũng20/11/201801/7/2019Xem/Tải file đính kèm tại đây
511/2022/QH15Luật Thanh tra14/11/202201/7/2023Xem/Tải file đính kèm tại đây
642/2013/NĐ-CPNghị định qui định về tổ chức và hoạt động của thanh tra giáo dục09/5/201301/7/2013Xem/Tải file đính kèm tại đây
731/2019/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo10/4/201928/5/2019Xem/Tải file đính kèm tại đây
859/2019/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng01/7/201915/8/2019Xem/Tải file đính kèm tại đây
9124/2020/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại19/10/202010/12/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
1004/2021/NĐ-CPNghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục22/01/202110/3/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
11127/2021/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 30/12/202101/01/2022Xem/Tải file đính kèm tại đây
1251/2012/TT-BGDĐTThông tư qui định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp18/12/201203/02/2013Xem/Tải file đính kèm tại đây
1339/2013/TT-BGDĐTThông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục04/12/201318/01/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
1432/2014/TT-BGDĐTThông tư qui định về chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục25/9/201411/10/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
1523/2016/TT-BGDĐTThông tư quy định về tổ chức hoạt động và thanh tra các kỳ thi13/10/201628/11/2016Xem/Tải file đính kèm tại đây
1625/2019/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 40/TT-BGDĐT, ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD & ĐT30/12/201915/02/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
1701/2021/TT-TTCPThông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân11/3/202101/5/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
1802/2021/TT-TTCPThông tư qui định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng22/3/202110/5/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
1904/2021/TT-TTCPThông tư quy định quy trình tiếp công dân01/10/202115/11/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
2005/2021/TT-TTCPThông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh01/10/202115/11/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
2106/2021/TT-TTCPThông tư quy định về tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra01/10/202115/11/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
2207/2021/TT-TTCPThông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng01/10/202115/11/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
2304/VBHN-BGDĐTThông tư qui định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GD&ĐT26/8/202110/2/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
Pháp chế
24 55/2011/NĐ-CPQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế04/07/2011 25/08/2011Xem/Tải file đính kèm tại đây
2548/2013/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính14/05/201301/07/2013Xem/Tải file đính kèm tại đây
2629/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản qui phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành về thi đua - khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục15/9/202001/11/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
2730/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản qui phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp15/9/202001/11/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
2831/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản qui phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành về đảm bảo chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục15/9/202001/11/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
2941/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản qui phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục03/11/202019/12/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
3042/2020/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản qui phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục03/11/202019/12/2020Xem/Tải file đính kèm tại đây
3146/2021/TT-BGDĐTThông tư bãi bỏ một số văn bản qui phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp31/12/202115/02/2022Xem/Tải file đính kèm tại đây
14609926
×