Đào tạo ngắn hạn, giáo dục chính trị quốc phòng

STTSỐ/KÝ HIỆUTÊN VĂN BẢNNGÀY BAN HÀNHNGÀY CÓ HIỆU LỰCFile đính kèm
130/2013/QH13Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh19/6/201301/01/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
213/2014/NĐ-CPQuy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh25/02/201410/04/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
3139/2020/NĐ-CPSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh27/11/202015/01/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
401/2014/TT-BGDĐTThông tư ban hành khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam24/1/201416/3/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
503/2014/TT-BTTTTThông tư qui định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin11/3/201428/4/2014Xem/Tải file đính kèm tại đây
618/2015/TTLT-BGD ĐT-BLĐTBXHThông tư qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học8/9/201523/10/2015Xem/Tải file đính kèm tại đây
7123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXHQuy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học05/11/201520/12/2015Xem/Tải file đính kèm tại đây
817/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTTThông tư liên tịch : Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin21/6/201621/06/2016Xem/Tải file đính kèm tại đây
923/2017/TT-BGDĐTThông tư ban hành qui chế thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam29/9/201715/11/2017Xem/Tải file đính kèm tại đây
1021/2018/TT-BGDĐTThông tư ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học24/8/201810/10/2018Xem/Tải file đính kèm tại đây
1124/2021/TT-BGDĐTThông tư sửa đổi bổ sung một số điều của qui chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT8/9/202124/10/2021Xem/Tải file đính kèm tại đây
1211/2022/TT-BGDĐTQuy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài 26/07/202210/09/2022Xem/Tải file đính kèm tại đây
1319/2022/TT-BGDĐTThông tư ban hành Danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học22/12/202206/02/2023Xem/Tải file đính kèm tại đây
14609930
×