THÔNG BÁO
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 21/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY      
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 31/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY    
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh ngày thi 7/06/2023, thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 24/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY
Thông báo đã có kết quả thi Tin học, thi ngày 22/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY    
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh ngày thi 31/05/2023, thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh ngày thi 24/05/2023, thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh ngày thi 21&22/05/2023, thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC