V/v: Bổ sung điều kiện chứng chỉ tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, đại học từ xa.
V/v: Bổ sung điều kiện chứng chỉ tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, cao đẳng chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, đại học từ xa.


14584100