Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo
Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào ô hộ khẩu thường trú.
Mã tỉnh
Tên tỉnh/TP
Mã trường
Tên trường
Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc đối tượng nào thì chọn đối tượng bên phải)
Khu vực ưu tiên tuyển sinh: (Thuộc khu vực nào thì chọn ký hiệu của khu vực (KV1,KV2-NT, KV2, KV3) vào ô khu vực ưu tiên)
Sau khi đã đọc và hiểu rõ các quy định về tiêu chí và điều kiện xét tuyển của Nhà trường, tôi đăng ký xét tuyển học bạ vào trình độ Đại học các ngành:
Ngành 1
Tổ hợp môn
Ngành 2
Tổ hợp môn
Ngành 3
Tổ hợp môn

Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)