Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo
*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)
Ngành học
*Vui lòng tải lên File hình ảnh các hồ sơ sau đây: (Dung lượng file < 5MB và định dạng: jpg, png, gif, pdf, doc, docx)

{{filetuxaPhieuDuThi.name}}
{{filetuxaGiayKhaiSinh.name}}
{{filetuxaSYLL.name}}
{{filetuxaCMND.name}}
{{filetuxaBangTHPT.name}}
{{filetuxaKhamSucKhoe.name}}
{{filetuxaHocBaTHPT.name}}
{{filetuxaAnh34.name}}
{{filetuxaBangDH.name}}
{{filetuxaLePhiXetTuyen.name}}
{{filetuxaBangDiemDH.name}}
Lưu ý: Dành cho những học viên nộp hồ sơ trực tuyến, các hồ sơ phải được chứng thực
Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)