LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 04/05/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 04/05/2017 - phòng thi: B13.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - TRUNG NGÀY 23/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng 23/04/2017 Giờ thi: (Trình độ B)                  - Đọc-Viết : 7h00...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 26/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 26/04/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 25/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 25/04/2017 - phòng thi: B13.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 24/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 24/04/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: SÁNG 22/04/2017 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 07h15'        ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 19/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 19/04/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 18/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 18/04/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 17/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 17/04/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 14/04/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 14/04/2017 - phòng thi: A06.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h15'      ...

Banner Tư vấn trực tuyến