LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 27/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 27/03/2017 - phòng thi: B07.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h15'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 21/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 21/03/2017 - phòng thi: A08.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h15'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 22/03/2017 - phòng thi: A05.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h15'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 20/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 20/03/2017 - phòng thi: B07.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h15'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - NHẬT NGÀY 19/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng 19/03/2017 Giờ thi: (Trình độ B)                  - Đọc-Viết : 7h00...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 15/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 15/03/2017 - phòng thi: A05.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 14/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 14/03/2017 - phòng thi: A08.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 13/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 13/03/2017 - phòng thi: B07.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 08/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 08/03/2017 - phòng thi: A08.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 06/03/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 06/03/2017 - phòng thi: B07.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00      ...