THÔNG BÁO MỚI
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học năm 2019 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, cụ thể như sau:   I. NGÀNH VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO1. Quản trị Kinh doanh2. Kế toán3. Tài...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng  thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau đây. Thí sính có thể nhận chứng chỉ tại Trung tâm bắt đầu từ ngày 22/09/2020.
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 21/09 - 27/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 21/09/2020 - 27/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 14/09 - 20/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 14/09/2020 - 20/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng  thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: ...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 07/09 - 13/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 07/09/2020 - 13/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 31/08 - 06/09/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 31/08/2020 - 01/09/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ đến các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 24/08 - 30/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 24/08/2020 - 30/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 17/08 - 23/08/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 08/2020 (các lớp khai giảng từ 17/08/2020 - 23/08/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC