THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 24-30/09/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 24-30/09/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 17-23/09/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (các lớp khai giảng từ 17-23/09/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (cập nhật 10/09) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 09/2018 (cập nhật 10/09) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 08/2018 (cập nhật 29/08) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 08/2018 (cập nhật 29/08) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2018 (cập nhật 18/07) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2018 (cập nhật 18/07) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 28/06) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 28/06) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 06/2018 (cập nhật 12/06) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 06/2018 (cập nhật 12/06) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC