THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 12-18/11/2018) TNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 12-18/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 05-11/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech/
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10& Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 29/10-04/11/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10& Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 29/10-04/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 22-28/10/2018 TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 22-28/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 15-21/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 08-15/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2018 (các lớp khai giảng từ 01-07/10/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC