THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 06/07/2020 - 12/07/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 06/07/2020 - 12/07/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 29/06 -05/07/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 07/2020 (các lớp khai giảng từ 29/06/2020 - 05/07/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 22/06 -28/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 22/06/2020 - 28/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 15/06 -21/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 15/06/2020 - 21/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 08/06 -14/06/2020) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 06/2020 (các lớp khai giảng từ 08/06/2020 - 14/06/2020) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 12-18/11/2018) TNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 12-18/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 19-25/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2018 (các lớp khai giảng từ 05-11/11/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech/
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC