THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2021 TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2021 Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage: https://www.facebook.com/TrungtamTHNNKNHutech
Thời Khóa Biểu các lớp ngoại ngữ tháng 05/2021(các lớp khai giảng từ 03/05 - 09/05/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 05/2021 (các lớp khai giảng từ 03/05/2021 - 09/05/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
Thời Khóa Biểu các lớp ngoại ngữ tháng 04/2021(các lớp khai giảng từ 26/04 - 02/05/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 26/04/2021 - 02/05/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
Thời Khóa Biểu các lớp ngoại ngữ tháng 04/2021(các lớp khai giảng từ 19/04 - 25/04/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 19/04/2021 - 25/04/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 12/04 - 18/04/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 12/04/2021 - 18/04/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 05/04 - 11/04/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 05/04/2021 - 11/04/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 29/03 - 04/04/2021) TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 03/2021 (các lớp khai giảng từ 29/03/2021 - 04/04/2021) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC