THÔNG BÁO
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 19/05/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 19/05/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo chuyển kỳ thi CCQG Trình độ B Tiếng Anh và Tiếng Trung sang ngày 19/05/2019: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo chuyển kỳ thi CCQG Trình độ B Tiếng Anh và Tiếng  Trung sang ngày 19/05/2019: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo mở lớp luyện thi Tiếng Pháp Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo mở lớp luyện thi Tiếng Pháp Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thời gian nghỉ lễ tháng 04,05/2019: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo thời gian nghỉ lễ tháng 04,05/2019:
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC