THÔNG BÁO
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 31/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY      
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 10/06/2023. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 29/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY  
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 8/06/2023. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
Thông báo đã có kết quả thi Ngoại ngữ, thi ngày 13/05/2023 Thí sinh tra cứu kết quả click TẠI ĐÂY  
Đã có danh sách phòng thi, số bao danh Thi Ngoại ngữ, thi ngày 29/05&31/05/2023. Thi sinh tra cứu để biết thông tin Thí sinh tra cứu SBD, Phòng thi click TẠI ĐÂY - Thí sinh đi thi đúng thời gian quy định. - Khi đi thi thí sinh mang theo CMND, hoặc Căn cước Công dân, hoặc...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC