CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - CHUẨN ĐẦU RA
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2019. DANH SÁCH CHI TIẾT: Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Dệt May. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin. Chuẩn đầu ra ngành...
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2018. DANH SÁCH CHI TIẾT: Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Dệt May. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin. Chuẩn đầu ra ngành...
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2017. DANH SÁCH CHI TIẾT: Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin. Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học. Chuẩn đầu ra ngành Dược Học....
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2016. DANH SÁCH CHI TIẾT: Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin. Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học. Chuẩn đầu ra ngành Dược Học....
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2015. DANH SÁCH CHI TIẾT: Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin. Chuẩn đầu ra ngành Đông Phương Học. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học. Chuẩn đầu ra ngành Dược Học....
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2014. DANH SÁCH CHI TIẾT: Chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh Tế. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Thông Tin. Chuẩn đầu ra ngành Công Nghệ Sinh Học. Chuẩn đầu ra ngành Kế Toán. Chuẩn đầu ra ngành Kiến Trúc. Chuẩn đầu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×