CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:

           NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2023:

                      Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2023.

                      Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chương trình Việt - Nhật khóa 2023.

           NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2022:

                      Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2022.

                      Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chương trình Việt - Nhật khóa 2022.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2021:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2021.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2021.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2020:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2020.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2020.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2020.
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2019:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2019.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2019.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2019.
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2018:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2018.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy văn bằng thứ 2 khóa 2018.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2018.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2017:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2017.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2017.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2016:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2016.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2016.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2016.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2015:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy khóa 2015.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2015.

Nội dung chương trình đào tạo Đại học theo chuẩn Nhật Bản khóa 2015.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ KHÓA  2011 ĐẾN 2014:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy (từ Khoátuyển sinh năm 2011 đến 2014)

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy (từ Khoátuyển sinh năm 2011 đến 2014)

  
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁHỌC (phân theo từng học kỳ):

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá2011

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá2012

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học chính quy Khoá2013

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá2011

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá2012

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng chính quy Khoá2013

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG HAI:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai (áp dụng kể từ Khoátuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học văn bằng hai Khoá2012

  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học (áp dụng kể từ Khoátuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học hình thức vừa làm vừa học Khoá2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng (áp dụng Khoátuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng Khoá2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

Nội dung chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp (áp dụng Khoátuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Đại học liên thông từ trung cấp Khoá2012


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP:

Nội dung chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp (áp dụng Khoátuyển sinh năm 2012)

Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo Cao đẳng liên thông từ Trung cấp Khoá2012

14605589
×