Giới Thiệu Phòng

1. Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, định hướng phát triển công tác đào tạo, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác giảng dạy, học tập, khảo thí theo mục tiêu chiến lược phát triển chung toàn Trường, quản lý hồ sơ sinh viên toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1 Công tác đào tạo

Lập kế hoạch nghiên cứu, phát triển đào tạo hệ chính quy và không chính quy. Nghiên cứu xác định nhu cầu của đối tượng đào tạo, đề xuất, phát triển, đổi mới sản phẩm đào tạo có tính phù hợp nhằm đáp ứng được sự cạnh tranh, yêu cầu phát triển của xã hội.

Thường trực Hội đồng tuyển sinh, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức ôn tập và phục vụ tuyển sinh, đề xuất thành lập Hội đồng Tuyển sinh, các ban thuộc Hội đồng Tuyển sinh.

Phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường về việc lập hồ sơ xin mở ngành đào tạo mới và hồ sơ xin cấp chỉ tiêu đào tạo.

Phối hợp với các đơn vị đào tạo cùng xây dựng, đổi  mới hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình  đào tạo.

Quản lý các chương trình đào tạo; lập biểu đồ kế hoạch giảng dạy hàng năm; quản lý sắp xếp tiến độ kế hoạch giảng dạy năm học, học kỳ; lập thời khóa biểu từng học kỳ, niên học.

Thường trực Hội đồng tốt nghiệp.

Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học, phòng thực hành theo thời khóa biểu cho các đơn vị đào tạo của Trường.

Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các đơn vị đào tạo và giảng viên.

Quản lý hồ sơ sinh viên, dữ liệu sinh viên, dữ liệu điểm, bảng điểm gốc.

Được thừa lệnh Hiệu trưởng cấp các loại giấy tờ sau: giấy phép tạm nghỉ học, nhập học lại, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm sinh viên, bản sao bằng tốt nghiệp, công văn xác minh văn bằng…

Phối hợp với các đơn vị đề xuất khen thưởng, cấp học bổng sinh viên.

Giải quyết thủ tục học vụ của sinh viên: chuyển trường, nhập trường, tạm nghỉ học, thôi học, chuyển bậc học, chuyển điểm…

In các loại văn bằng, chứng chỉ trong toàn Trường.

Cấp, phát các loại chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp, bản sao văn bằng của sinh viên theo quy chế của BGDĐT và của Trường.

Tiếp nhận, xử lý đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo.

Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo kịp thời về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên.

Lên kế hoạch, chương trình giảng dạy các môn giáo dục thể chất.

Tổ chức giảng dạy các môn giáo dục thể chất.

Đăng ký, tập luyện cho CB – GV – NV tham gia thi đấu các giải thể dục, thể thao ngoài Trường.

2.2 Công tác khảo thí

Tổ chức xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh; thi học kỳ, thi tốt nghiệp các hệ đào tạo theo quy định.

Chịu trách nhiệm tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm cho các kỳ thi trong Toàn trường theo đúng quy chế hiện hành.

Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kỳ thi học kỳ.

Chủ trì việc xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu./.

14606346