Giới Thiệu Phòng Đào Tạo

1. Chức năng

Phòng Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, định hướng phát triển công tác đào tạo, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác giảng dạy, học tập theo mục tiêu chiến lược phát triển chung toàn Trường, quản lý hồ sơ sinh viên trình độ đại học chính quy toàn Trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tuyển sinh

 • Phối hợp với các đơn vị cập nhật, tham mưu hình thức tổ chức tuyển sinh phù hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Đề xuất thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban thuộc Hội đồng tuyển sinh và là thường trực Hội đồng tuyển sinh.
 • Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy, liên thông, văn bằng 2.
 • Thực hiện công tác tuyển sinh các bậc đào tạo đại học theo đúng kế hoạch
  đề ra; phối hợp với các đơn vị tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau đại học.
 • Tổ chức đón tiếp các tân sinh viên trúng tuyển nhập học và tham gia tuần sinh hoạt đầu khóa để phổ biến Quy chế đào tạo cho tân sinh viên.
 • Quản lý hồ sơ sinh viên đại học hệ chính quy trong toàn Trường.
 • Biên soạn, tham mưu ban hành quy chế tuyển sinh, các tài liệu phục vụ tuyển sinh trình độ đại học chính quy.
 • Lập các báo cáo tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của lãnh đạo Trường.

2.2. Công tác đào tạo

 • Phối hợp với các đơn vị đào tạo trong Trường xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng của Trường.
 • Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, nội dung các học phần của các ngành trình độ đại học hệ chính quy.
 • Xây dựng khung kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khóa học, từng năm học, từng ngành; đồng thời, phối hợp theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình giảng dạy, học tập.
 • Xây dựng thời khóa biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy - học tập. Thực hiện điều phối giảng đường, phòng học, phòng thực hành theo thời khóa biểu cho các đơn vị đào tạo của Trường.
 • Đối chiếu xác nhận giờ giảng cho các đơn vị đào tạo và giảng viên giảng dạy bậc đại học.
 • Quản lý dữ liệu sinh viên, dữ liệu điểm, bảng điểm gốc đại học hệ chính quy, là thường trực Hội đồng xét tốt nghiệp, Hội đồng xét học vụ cho sinh viên trình độ đại học.
 • Giải quyết các thủ tục học vụ cho sinh viên: chuyển trường, nhập trường, tạm nghỉ học, thôi học, chuyển bậc học, chuyển điểm.
 • Soạn thảo các quy chế, quy định, quy trình, văn bản hành chính liên quan đến hoạt động đào tạo.
 • In các loại văn bằng, chứng chỉ trong toàn Trường; quản lý, cấp phát,
  xác minh bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.
 • Thừa lệnh Hiệu trưởng cấp các loại giấy tờ sau: giấy phép tạm nghỉ học, nhập học lại, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm sinh viên, bản sao bằng tốt nghiệp, công văn xác minh văn bằng…
 • Lập các báo cáo về đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của lãnh đạo Trường.

2.4.  Công tác khác

 • Phối hợp với các đơn vị đề xuất khen thưởng, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên.
 • Tiếp nhận, xử lý đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác đào tạo.
 • Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
14606346
×