CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY:            NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2023:                       Nội dung chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2023.                       Nội...
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học khóa 2022. DANH SÁCH CHI TIẾT:   Chuẩn đầu ra ngành An toàn thông tin. Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin. Chuẩn đầu ra ngành Khoa học dữ liệu. Chuẩn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×