THÔNG TIN ĐÀO TẠO - ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 ĐH-CĐ Khoá 2009 và 2010 Sinh viên xem chi tiết danh mục các môn học tự chọn theo bậc/hệ/ vàkhoa/ngành trên từng sheet của các file excel đính kèm
Danh mục các môn học tự chọn học kỳ II năm học 2012-2013 khoá 2011 Sinh viên xem chi tiết theo bậc/hệ vàtheo ngành trên từng sheet của file excel đính kèm.
Thông báo v/v đăng ký môn học bổ sung  THÔNG BÁO(V/v đăng kýmôn học bổ sung) Theo thông báo của Trường,thời gian đăng kýmôn học học kỳ 1 –năm học 2012-2013 của sinh viên đại học,cao...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×