Kết quả Điểm thi GDQP lớp tối đợt tháng 03/2013 Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.
Xem điểm môn Giáo dục quốc phòng Đại học - Cao đẳng chính quy khoá 2011 học kỳ II năm học 2011-2012 Nhấn vào link bên dưới để xem điểm:http://www.hutech.edu.vn/daotao/cdth/GDQP.aspx  Sinh viên nhập vào MSSV để xem điểm chi tiết từng học phần.Chúýđiểm đạt hay...
Điểm học lại môn Giáo dục quốc phòng ĐH-CĐ chính quy học kỳ II năm học 2011-2012  Sinh viên xem chi tiết theo học phần trên các file đính kèm.
Điểm giáo dục quốc phòng các lớp TC-CĐ,TC-ĐH,CĐ-ĐH khóa 11 và các lớp học lại  Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèmChúý. xem theo từng sheet của file excel.
Điểm giáo dục quốc phòng các lớp liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng,Đại học và Cao đẳng lên Đại học Khóa 2011 - 11H...,11LD ...,11LC ... Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm.CĐ ->ĐH:Học phần 2:Công tác QP-ANTC ->CĐ:Học phần 1:Đường lối QS của ĐảngTC ->ĐH:Học phần 1:Đường lối QS của ĐảngTC...
Điểm THI LẠI môn giáo dục quốc phòng các lớp CAO ĐẲNG Chính quy Khóa 2010 Điểm các học phần thi lạiSinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.
Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 3 - Quân sự chung - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C... Điểm học phần 3 - Quân sự chung,Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.Sinh viên đăng kýsau,học lại,thi lại xem trên các file...
Điểm giáo dục quốc phòng - Học phần 2 - Công tác quốc phòng an ninh - các lớp Cao đẳng Chính quy Khóa 2010 - 10C... Điểm học phần 2 - Công tác quốc phòng an ninh.Sinh viên xem chi tiết trên các file đính kèm theo lớp.Sinh viên đăng kýsau,học lại,thi lại xem...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×