V/v hướng dẫn thực hiện trả nợ các môn học thuộc khoa Mác Lênin - TTHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠIHỌC
KỸ THUẬT CÔNGNGHỆ TP. HCM
/

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnhphúc
/

Số:641/TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 31 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO

Về việchướng dẫn thực hiện trả nợ các môn học thuộc khối kiến thức
Khoa học Mác-lênin vàTư tưởng Hồ ChíMinh
/
Nhằm tạo bước đầu thực hiện thíđiểm cách tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ thông qua việc đăng kýmôn học trên cơ sở lựa chọn của sinh viên,kể từ năm học 2007 –2008 trở đi,Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa tổ chức thực hiện việc học lại các môn thuộc khối kiến thức Khoa học Mác –Lênin vàTư tưởng Hồ ChíMinh (Triết học,Lịch sử Đảng,Chủ nghĩa XãhộiKhoa học,Tư tưởng Hồ ChíMinh,Kinh tế Chính trị) như sau:

  1. Đầu mỗi học kỳ,sinh viên chủ động xem thông tin thời khóa biểu các môn học trên mạng,tại văn phòng Khoa quản lýsinh viên,tại Khoa chuyên môn giảng dạy môn học hoặc tại Phòng Đào tạo để biết các môn học sẽ cótrong học kỳ vàlên kế hoạch học trả nợ cho các môn học màmình chưa đạt..
  2. Thời gian để các Khoa quản lýsinh viên liên hệ các nơi liên quan vàthông báo cho sinh viên thuộc Khoa mình làkhoảng thời gian xây dựng thời khóa biểu cho học kỳ mới (trước thời gian bắt đầu học chínhthức học kỳ 2 tuần).
  3. Sinh viên đăng kýgiữ chỗhọc trả nợ tại Phòng Đào tạo từ ngày bắt đầu thời khóa biểu học chính thức,kéo dài trong 4 tuần đầu (kết thúc vào ngàythứ bảy của tuần lễ thứ 4).
  4. Sau khi đăng kýgiữ chỗ tại Phòng Đào tạo,sinh viên nộp học phíhọc trả nợ tại Phòng Kế hoạch –Tài chính vànhận giấy vào lớp tại Phòng Đào tạo. (Nếu sau 3 ngày đăng kýgiữ chỗ,sinh viên không nộp học phítại Phòng Kế hoạch –Tài chính vàkhông nhận được giấy vào lớp tại Phòng Đào tạo thìcoi như tự ýhủy bỏ đăng kýgiữ chỗ Phòng Đào tạo sẽ dành chỗ sắp xếp cho sinh viên khác cónhu cầu).
  5. Mọi đăng kýgiữ chổ vànộp học phísau thời hạn quy định sẽ không được đưa vào danh sách học vàthi trả nợ trong học kỳ tổ chức.

Hiệu trưởng giao Phòng Đào tạo tổ chức thực hiện,kiểm tra,đôn đốc nhắc nhở tạo điều kiện các Khoa liên quan vàsinh viên thực hiện tốt trong học kỳ đầu tiên áp dụng (HK1 năm học 2007-2008) vàbáo cáo kết quả thíđiểm về việc đăng kýmôn học trả nợ được thực hiện trước mắt với các môn học Mác-Lênin vàTư tưởng Hồ ChíMinh về Văn phòng Hiệu trưởng. Các môn học trả nợ khác không thuộc phạm vi thông báo này vẫn thực hiện như các quy định,văn bản hướng dẫn trước đây.

Nơinhận:
- Các đơn vị toàn Trường(để thực hiện);
-Lưu TC-HC,ĐT.

HIỆU TRƯỞNG 

(đãký) 

PGS.TS. Trịnh Phôi
14606296
×