V/v xét lên lớp và thời hạn giải quyết cho Sinh viên được nghỉ học tạm thời,chuyển bậc học và nhập học lại

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
/

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
/

Số:71/ TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 16 tháng 01 năm  2008

THÔNGBÁO

Về việc xét lên lớp vàthời hạn giải quyết 
cho sinh viên được nghỉ học tạm thời,chuyển bậc học vànhập học lại

/

Căn cứ Qui chế đào tạo đại học vàcao đẳng hệ chính qui được ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo (sau đây gọi tắt làQui chế 25),nay thông báo về việc xét lên lớp vàthời hạn giải quyết cho sinh viên được nghỉ học tạm thời,tạm ngừng học vànhập học lại như sau:


I.  XÉT LÊN LỚP
Thực hiện theo Điều 6 của Qui chế 25:việc xét cho sinh viên được học tiếp,tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học (gọi tắt làxét lên lớp) phải được thực hiện trước khi năm học mới được bắt đầu. Nay Trường qui định thời hạn cuối cùng để xét lên lớp làngày 30/8 (đợt chính thức) vàthời hạn cuối cùng để giải quyết thêm 1 đợtxét lên lớp phụ (bổ sung) làngày 30/9.
Yêu cầu các Khoa phải công bố điểm thi đúng thời hạn qui định (1 tuần sau khi thi),cân đối kế hoạch tổ chức học lại,thi lại trong học kỳ hè,nộp điểm về Trung tâm Khảo thíđúng tiến độ để cóthể thực hiện xét lên lớp đúng thời hạn qui định trên. Nếu Khoa nào chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn Trường,lãnh đạo Khoa phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng.


II.THỜI HẠN GIẢI QUYẾT CHO SINH VIÊN ĐƯỢC NGHỈ HỌC TẠM THỜI,CHUYỂN BẬC HỌC VÀNHẬPHỌC LẠI

  • Sinh viên xin nghỉ học tạm thời vàbảo lưu kết quả đãhọc (theo khoản 2 Điều 6 của Qui chế 25) phải đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục trong thời hạn chậm nhất làngày 30/9 hoặc cuối tuần lễ thứ 4 kể từ ngày bắt đầu học kỳ 2. (trừ trường hợp bị ốm hoặc tai nạn đột xuất).
  • Sinh viên nghỉ học tạm thời (theo khoản 2 Điều 6 của Qui chế 25) khi muốn trở lại học tiếp tại Trường phải đến làm thủ tục nhập học tại Phòng Đào tạo trong thời hạn chậm nhất làngày 30/9 hoặc cuối tuần lễ thứ 4 kể từ ngày bắt đầu học kỳ 2.
  • Sinh viên thuộc diện tạm ngừng học để củng cố kiến thức,cải thiện kết quả học tập (theo khoản 3 Điều 6 của Qui chế 25),khi đãđủ điều kiện để được học tiếp,phải đến làm thủ tục nhập học lại tại Phòng Đào tạo (gọi tắt là“xóa dừng”) trong thời hạn chậm nhất làngày 15/10. (Việc sinh viên xin đăng kýhọc vàthi một số học phần của năm học tiếp theo trong thời gian tạm ngừng học vẫn thực hiện theo mục b khoản 3 Điều 6 của Qui chế 25).
  • Sinh viên thuộc diện bị buộc thôi học (theo khoản 4 Điều 6 của Qui chế 25),nếu cónguyện vọng xin xét chuyển xuống học ở bậc đào tạo thấp hơn,thìphải đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục trong thời hạn chậm nhất làngày 15/10.

III.TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

    • Yêu cầu các Khoa thông báo cho sinh viên được rõvàphối hợp với Phòng Đào tạo trong việc giải quyết thủ tục nghỉ học tạm thời,nhập học,xóa dừng vàchuyển bậc học cho sinh viên.
    • Các Khoa cần làm tốt công tác thông tin cho sinh viên vàgia đình sinh viên biếtvề trình trạng bị tạm ngừng học hoặc bị buộc thôi học ngay sau khi cókết quả xét lên lớp.
    • Thông báo này cóhiệu lực kể từ học kỳ 2 năm học 2007 –2008 vàđược ápdụng đối với bậc Đại học,Cao đẳng hệchính qui được đào tạo theo Qui chế25./.

Nơi nhận:
-Các đơn vị;
-Lưu:TC-HC,ĐT.

HIỆU TRƯỞNG 

(đãký)

PGS. TS. Trịnh Phôi

14606297
×