V/v Ngân hàng Công Thương tạm thời khóa tài khoản của Sinh viên khóa 07

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
/

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
/

Số:151/ TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 21 tháng 02 năm 2008

THÔNG BÁO
Vềviệc Ngân hàng Công thương tạm thời khóa tài khoản
của sinh viên Khóa 07

/

Hiệnnay,việc liên kết với Ngân hàng Công thương làm thẻ E-Partner hai trong một cho sinh viên K. 07 của Trường (thẻ sinhviên vàthẻ thanh toán điện tử) đang trong giai đoạn sắp hoàn tất.

Đối với các sinh viên K.07 của Trường đãsử dụng thẻ ATM của Ngân hàng Công thương trước khi đăng kýlàm thẻ E-Partner thìNgân hàng cần phải cóquátrình kết nối dữ liệu vàchuyển đổi hệ thống từ thẻ cũ sang thẻ mới. Trong thời gian này,Ngân hàng phải tạm thời khóa tài khoản của người sử dụng để đảm bảo an toàn vàchính xác trong việc xử lýdữ liệu. Vìvậy,các sinh viên này sẽ không thể sử dụng thẻ cũ để giao dịch trong thời gian chuyển từ thẻ cũ sang thẻ mới. Nếu sinh viên vẫn sử dụng thẻ đưa vào máy ATM sẽ bị nuốt thẻ.

Thờigian Ngân hàng phát hành Thẻ E-Partner mới cho sinh viên Khóa 07 làtừ ngày 04/03/2008.Kể từ ngày này,tài khoản của các bạn sinh viên sẽ được mở để sử dụng.

Trườngthông báo để các bạn sinh viên đang bị tạm khóa tài khoản được biết vàthôngcảm./.


Nơinhận:
  1. Sinh viên K.07;
  2. Lưu:TC-HC,ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓTRƯỞNG PHÒNG

(Đãký)

LêVũ Hương Giang

14606295
×