Về việc triển khai kế hoạch chi tiết học môn Giáo dục quốc phòng,thi lần 2 HK2 và học lại của năm học 2007 - 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠIHỌC
KỸ THUẬT CÔNGNGHỆ TP. HCM
/

CỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnhphúc
/

Số:405/TB-ĐKC

TP. Hồ ChíMinh,ngày 06tháng 06 năm 2008

THÔNG BÁO

Về việctriển khai kế hoạch chi tiết học môn Giáo dục quốc phòng,
 thi lần2 HK2 vàhọc lại của năm học 2007 - 2008

/

I. VỀKẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNGCHO KHÓA 2007

1. Địa điểm     :Trung tâm giáo dục quốc phòng,Trường quân sự Quân khu 7

Địa chỉ     :Phường Trung Mỹ Tây –Quận 12 –TP.Hồ ChíMinh.

2. Thời gian    :Phân bố làm 3 đợt,cụ thể như sau:

  • Đợt1:Dành cho sinh viên Khóa 2007,bậc Đại học thuộc Khoa Quản trị Kinh doanhKhoaCông nghệ thực phẩm,thời gian học môn Giáo dục quốc phòng (GDQP) sẽđược tổ chức từ ngày 07/07/2008 đến ngày 26/07/2008.
  • Đợt2:Dành cho sinh viên Khóa 2007,bậc Đại học thuộc các Khoa còn lại,thời gian họcmôn GDQP sẽ được tổ chức từ ngày 28/07/2008 đến ngày 16/08/2008.
  • Đợt 3:Dành cho sinh viên Khóa 2007,bậc Cao đẳngthuộc tất các Khoa,thời gian học môn GDQP sẽ được tổ chức từ ngày 18/08/2008đến ngày 30/08/2008. Riêng Sinhviên bậc Cao đẳng được chia làm 2 nhóm vàđịa điểm học như sau:
      • Nhóm1:Gồm các sinh viên Cao đẳng thuộc Khoa Quản trị kinh doanh, học tạiTrường từ ngày 18/08/2008 đến 24/08/2008,sau đóhọc tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng từ ngày 25/08/2008 đếnngày 30/08/2008.
      • Nhóm2:Gồm các sinh viên Cao đẳng thuộc các Khoa còn lại,học tại Trung tâm Giáodục quốc phòng từ ngày 18/08/2008 đến 24/08/2008,sau đóhọc tại trường từ ngày 25/08/2008 đếnngày 30/08/2008.
  • Đối với sinh viên (Đại học vàCao đẳng) các Khóa cũ thuộc tất cả các Khoa trong Trường chưa học môn GDQP hoặc học chưa đạt thìtự sắp xếp kế hoạch cho riêng mình vàtrực tiếp liên hệ đăng kýtại Trung tâm Giáo dục quốc phòng vào các đợtnói trên.

3. Về công tác tổ chức,chuẩn bị

3.1 Các Khoa cósinh viên học môn GDQP đợt này,phối hợp với Phòng Khảo vàKiểm định chất lượng lập danh sách sinh viên gửi Trung tâm Giáo dục quốc phòng để tổ chức các trung,tiểu đội vàphân bố nơi ở,sinh hoạt,học tập;đồng thời,phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng (GDQP) quản lýsinh viên trong quátrình học tập.

3.2 Các Khoa phổ biến cho sinh viên các nội dung sau:

a) Trong thời gian học môn GDQP,sinh viên ăn ở tập trung tại Trung tâm,cótrách nhiệm thực hiện nội quy của Trung tâm Giáo dục quốc phòng. Nhàtrường chịu trách nhiệm tổ chức đưa sinh viên đến Trung tâm để học vàđón về khi kết thúc khóa học;

b) Trong thời gian học tập tại Trung tâm,khi chưa được phépcủa Ban giám đốc Trung tâm,sinh viên không được ra khỏi nơi học;

c) Sinh viên mang theo đồ dùng cánhân (phục vụ sinh hoạt cánhân trong thời gian học tại Trung tâm,bộ quần áo thể thao,dày thể thao,chăn màn…).

Trung tâm GDQP cho sinh viên mượn quân phục,sinh viên phải bảo quản trong thời gian học. Nếu mất mát hoặc hư hỏng phải bồi thường cho Trung tâm;

d) Sinh viên đóng tiền ăn 25.000 đ/ ngày/ người (theo quy địnhcủa Trung tâm vànộp tại Trung tâm);

e) Thời gian xe đưa sinh viên đi học:7h00 các ngày:07/07/2008 (đợt 1), 28/07/2008 (đợt 2),18/08/2008 (đợt 3 - nhóm 2) và25/08/2008 (đợt 3 - nhóm 1) tại Trường.Sinh viên phải cómặt đúng giờ. Nếu đến trễ sinh viên phải tự đi đến địa điểmhọc.

3.3 Việc đưa sinh viên đi vàvề do Khoa chủ quản chịu tráchnhiệm tổ chức,phối hợp với các Phòng chức năng.

3.4 Phòng Quản trị - Thiết bị - Vật tư vàPhòng Tổ chức - Hànhchánh:

Chịu trách nhiệm hợp đồng xe đưa sinh viên đi học vàđón sinh viên về khi kết thúc khóa học (theo hợp đồng kèm theo). Thời gian vàđịa điểm đón về:15h00 các ngày 26/07/2008 (đợt 1), 16/08/2008 (đợt 2),24/08/2008 (đợt 3 - nhóm 2)và30/08/2008 (đợt 3 - nhóm 1) tạiTrung tâm GDQP.
Thời điểm đón sinh viên về cóthể thay đổi tùy theo tình hình thực tế,các đơn vị liên quan cótrách nhiệm phối hợp với nhau vàvới Trung tâm GDQP để cósự chuẩn bị tốt nhất.

3.5 Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm theo dõi vàđôn đốc việc thực hiện kế hoạch,phối hợp với các Khoa cósinh viên đi học để quản lý,giải quyết các vấn đề phát sinh trong quátrình học tập.

II. VỀKẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2007 - 2008

1. Đối với sinh viên các khóa 2004,2005,2006 thi lần 2 sẽđược tổ chức từ ngày 20/07/2008đến ngày 03/08/2008. Lịch thi cụ thể các môn sẽ thông báo trước ngày 13/07/2008.

2. Đối với sinh viên Khóa 2007 Đại học thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh,khoa Công nghệ thực phẩm vàsinh viên Cao đẳng tất cả các khoa,thời gian thi lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 04/08/2008 đến ngày 15/08/2008.Lịch thi cụ thể các môn sẽ thông báo trước ngày 25/07/2008;

3. Đối với sinh viên Khóa 2007 Đại học thuộc các Khoa còn lại,thời gian thi lần 2 sẽ được tổ chức từ ngày 18/08/2008 đến ngày 30/08/2008.Lịch thi cụ thể các môn sẽ thông báo trước ngày 05/08/2008;

4. Riêng Khoa Trung cấp &Dạy nghề Kỹ thuật cao sẽ tự chủ động lập kế hoạch vàxếp lịch cụ thể cho các khóa vàthông qua Phòng Đào tạo duyệt cấp phòng thi lại,học lại theo quy định.

5. Đề nghị các Khoa,Ban,Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viênthuộc các Khóa học,đồng thời cókế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi.

6. Các thư kýKhoa,Phòng Khảo thí&Kiểm định Chất lượng phối hợp,đôn đốc nhắc nhở giảng viên,công bố kết quả thi lần 1 đúng qui định để cólịch thi cụ thể thông báo đúng như mục II.1,2,3,4.

III. KỀ KẾ HOẠCH TỔCHỨC HỌC LẠI

1. Trên cơ sở kết quả thilần 2,các Khoa chủ động lập kế hoạch học lại cho Khoa mình theo đúng qui địnhhiện hành (ưu tiên kế hoạch học lại chocác khóa cũ trước,Khóa 2007 tập trung cho việc học môn GDQP vàthi lần 2 làchính).

2. Khi lập kế hoạch học lại,các Khoa cần tính toán đến quyền lợi xét lên lớp của sinh viên các khóa học thuộc Khoa mình,theo đúng tinh thần thông báo số 71/TB-ĐKC ngày 16/01/2008 của Hiệu trưởng về việc xét lên lớp vàthời hạn giải quyết 
cho sinh viên được nghỉ học tạm thời,chuyển bậc học vànhập học lại./.

Nơinhận:
- Các Khoa,Ban (đểthực hiện);
-P. KT&KĐCL,P.QT-TBVT,P. CT CT- SV,
- P. TC-HC,P. KH-TC (đểphối hợp);
-Lưu TC-HC,ĐT.

HIỆU TRƯỞNG 

Đãký 

PGS.TS. Trịnh Phôi
14606298
×