THÔNG BÁO V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng chính quy khóa 2014

THÔNG BÁO

V/v chuyển lớp đối với sinh viên đại học - cao đẳng
chính quy khóa 2014

Nhàtrường thông báo về việc thay đổi lớp vàsắp xếp lại danh sách đối với sinh viên bậc đại học - cao đẳng chính quy khóa 2014,các lớp sau:

14CKT02,14CTH03,14DKX02,14DLH07,14DOT04,14DTL02,14DTP07,14DTT02,14DXD05,14DCT01,14DCT02,14DKS08,14DKS09,14DTN01,14DTN02,

14DLK01 --> 14DLK07.

-  Theo đó,Sinh viên thuộc các lớp nêu trên lưu ý:

  + Sinh viên xem danh sách sinh viên đổi lớp cụ thể trong file đính kèm,

  + Mãsố sinh viên không thay đổi,chỉ thay đổi Mãlớp,

  + Sinh viên được thay đổi lớp ghi nhớ lại Mãlớp mới để xem thời khóa biểu học tập vàlàm lại thẻ sinh viên theo mãlớp mới.

  + Sinh viên xem THỜI KHÓA BIỂU từ ngày 07/10/2014 trên website của trường,địa chỉ:www.hutech.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

14605666
×