Ban Lãnh đạo Khoa Khoa học Xã hội và Quan hệ công chúng (2022 - 2023)

BAN LÃNH ĐẠO KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
(NĂM HỌC 2022 - 2023)

1. TS. Vũ Quốc Anh, Trưởng Khoa
- Điều hành công tác chung của Khoa.
- Điều hành công tác: đào tạo, tổ chức, hành chính, nhân sự, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp. 


2. ThS. Phan Văn Sỹ, Phó Trưởng Khoa
- Hỗ trợ Trưởng Khoa trong công tác điều hành Khoa.
- Điều hành công tác: công tác sinh viên, Đoàn - Hội, kiểm định và đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học sinh viên, hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp. 

3. ThS. Phạm Thị Bích Phượng, Trưởng ngành Tâm lý học
- Phụ trách các công tác liên quan đến: đào tạo, học thuật, truyền thông, kiểm định và đảm bảo chất lượng của ngành Tâm lý học.

4. ThS. Huỳnh Nguyễn Kim Phượng, Trưởng ngành Quan hệ công chúng
- Phụ trách các công tác liên quan đến: đào tạo, học thuật, truyền thông, kiểm định và đảm bảo chất lượng của ngành Quan hệ công chúng.
14594664
×