SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo V/v tập huấn cán bộ lớp khóa 2014 năm học 2014 – 2015 tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – HỌC SINH   Số :  78  /TB-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Tp. Hồ Chí Minh,...
Thông báo thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú đối với SV khóa 2014     TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – HỌC SINH   Số :   62 /TB-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm...
Thông báo tập huấn ban cán sự các lớp khóa 2014 HK1-2014-2015      TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – HỌC SINH   Số :   61 /TB-CTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20  tháng 10  năm...
THÔNG BÁO V/V NHẬN TÀI LIỆU HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHÓA 2014 THÔNG BÁO Về việc nhận sách cho sinh viên ngành Tâm Lí học khóa 2014. Thời gian và địa điểm sinh viên xem file đính kèm.
Thông báo v/v di dời khu vực để xe trụ sở 475A ĐBP Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên về việc di dời khu vực để xe tại cơ sở chính 475A ĐBP kể từ 13h30 ngày 30/08/2014 Thông tin chi tiết sinh viên xem file đính kèm  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×